Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken.
Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

close
Webwinkel Maveco voor online aankopen

Bezoek ook onze online webwinkel waar de Corona gerelateeerde artikels aangeboden worden en online kunnen besteld worden. 

Onze voorraad artikels worden hieraan ook toegevoegd.

Algemene voorwaarden

 1. Onze offertes geschieden steeds zonder verbintenis van onzentwege. De bestellingen worden uitgevoerd aan de prijzen in voege op de dag der levering.

 2. Op aanvraag kunnen pasreeksen en stalen ter beschikking gesteld worden. Terugzending in perfecte staat (kleding netjes opgevouwen, knopen gesloten en in oorspronkelijke verpakking) gebeurt steeds op kosten van de klant. Bij niet terugzending na 1 maand worden deze door ons als verkocht beschouwd en gefactureerd. Pasreeksen worden enkel terug genomen na het plaatsen van een bestelling. Zonder bestelling wordt de pasreeks gefactureerd.
 1. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot de afname. Bij een eventuele afzegging blijft de verkoper vrij hetzij de volledige betaling hetzij een schadeloosstelling van 40 % te eisen. (t.t.z. voor maatwerk of speciale opdrachten).

 2. Leveringstermijnen worden ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend.

 3. Het is ons toegestaan 10 % meer of minder te leveren dan op de bestelbon vermelde kwantiteit.

 4. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs ingeval ze franco verkocht worden.

 5. Alle klachten over verkeerd uitgevoerde leveringen alsmede over de kwaliteit der geleverde goederen dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk te worden ingediend.  
 1. Stock-artikels kunnen geruild worden binnen de 4 weken na levering. Voor niet-stock artikels moet er een goedkeuring bij de fabrikant aangevraagd worden. De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant.

 2. Wij behouden ons het recht voor de goederen te factureren na hun levering, zelfs indien deze zelfs gedeeltelijk zijn.

 3. Onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering of afhaling tenzij anders overeengekomen via offerte.

 4. Iedere zelfs gedeeltelijk op de vastgestelde datum niet betaalde factuur zal van rechtswege vanaf factuurdatum een intrest opbrengen van 1 % per maand, zonder dat een voorafgaande aanmaning nodig is.

 5. Bovendien zal het saldo dat niet betaald is op de vervaldag vermeerderd worden met een forfaitaire en niet herleidbare vergoeding van 10 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 40 €  onafgezien van eventuele intresten en kosten.

 6. Voor alle geschillen zijn enkel het Vredegerecht van het Kanton GENK en de Rechtbanken van het arrondissement TONGEREN bevoegd.

 7. Door het feit van zijn bestelling, erkent de koper uitdrukkelijk zich aan de hierboven vermelde algemene voorwaarden te onderwerpen en verbindt hij er zich toe de aankoopvoorwaarden niet in te roepen, welke op zijn bestelbons, brieven, enz. zouden staan. Onze vennootschap neemt nooit de algemene aankoopvoorwaarden van de koper in acht, tenzij deze uitdrukkelijk en beslist door ons aangenomen worden.

 8. De leverancier behoudt de eigendom van de goederen tot volledige betaling van de prijs. Niettemin gaat het risico m.b.t. de goederen reeds over op het moment van de levering.

 9. Bij niet-tijdige betaling door de klant vervallen alle overeengekomen of toegestane termijnen van betaling en worden sowieso alle andere schuldvorderingen jegens diezelfde klant onmiddellijk opeisbaar.